Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS ζητάει:

Το ζήτημα του Ασωπού εξελίσσεται σε οικολογική καταστροφή με ανυπολόγιστες συνέπειες όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας πλήττονται άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης της περιοχής.

Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS ζητάει:

1. Να δώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ στη δημοσιότητα των κατάλογο των βιομηχανιών που ευθύνονται για τη ρύπανση ώστε να αναλάβουν και το κόστος εξυγίανσης όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2. Να σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων από τις βιομηχανίες της περιοχής, ως πρώτο και αναγκαίο μέτρο για αναστροφή της κατάστασης.
3. Να γίνει πλήρης απογραφή του πραγματικού περιβαλλοντικού κόστους των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής.
4. Να εφαρμοστεί πλήρως η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60) ώστε να υπάρξει σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα παρακολούθησης της υδρολογικής λεκάνης του Ασωπού ποταμού καθώς και σταδιακή αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων νερών που έχουν επιβαρυνθεί μέχρι το 2015 με βάση την «ευθύνη του ρυπαίνοντα να καταβάλει το κόστος για την αποκατάσταση της βλάβης».

Ο χρόνος πιέζει για άμεση εφαρμογή μέτρων απορρύπανσης και τη βιώσιμη διαχείριση του Ασωπού ποταμού σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες μέσα από τη διαβούλευση, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου